Afinlandiapriset 2019 lediganslagning

Finländska föreningen för tillämpad språkvetenskap AFinLA r.f. tar igen emot nomineringar till Afinlandiapriset. Afinlandiapriset utdelas årligen för ett förtjänstfullt lärdomsprov i serien pro gradu-avhandlingar skrivna i Finland inom vetenskapsområdet tillämpad lingvistik. Detta år utdelas Afinlandiapriset också i serien doktorsavhandlingar för en förtjänstfull doktorsavhandling. AFinLA r.f. inbjuder verksamma inom tillämpad lingvistik att nominera välförtjänta kandidater till både serierna.

I magisterserien är godkända magisteravhandlingar bedömda i Finland i tilllämpad lingvistik under tiden augusti 2018 – juli 2019. Förra året gick Afinlandiapriset i magisterserien till Sini Souru (Tammerfors universitet, Studieprogrammet i nordiska språk) för hennes pro gradu-avhandling ”Att lära sig svenska eller att bli undervisad i språket? Sjätteklassares och lärares uppfattningar om aktörskap i svenskinlärningen” (se pressmeddelandet).

Afinlandiapriset i serien doktorsavhandlingar utdelas endast vart tredje år. Nu välkomnar vi nomineringar av doktorsavhandlingar bedömda i Finland i tillämpad lingvistik under tiden augusti 2016 – juli 2019. I 2016 fick priset Heini Lehtonen (Helsingfors universitet, finska språket) för hennes doktorsavhandling ”Tyylitellen: Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä” (se pressmeddelandet (på finska)).

Uppgifter om tidigare års pristagare och Afinlandiaprisets utdelning finns på adressen: http://www.afinla.fi/sv/afinlandiapriset.

AFinLA r.f. önskar nu att få nomineringar på högklassiga magister- och doktorsavhandlingar från alla områden inom tillämpad lingvistik (t.ex. språkinlärning, språkundervisning, mätning av språkfärdigheter, översättning, psykolingvistik, sociolingvistik, diskursforskning). Prissumman i magisterserien uppgår till 300 euro. Med den här symboliska summan vill AFinLA r.f. både belöna och uppmuntra till fortsatta studier inom tillämpad språkforskning. I doktorserien är prissumman 500 euro. I både serierna är det vinnande bidraget ett arbete som är väl skrivet, teoretiskt och metodologiskt väl förankrat och till exempel

* samhällsmässigt relevant
* aktuellt
* innovativt
* utforskar nya forskningsområden.

Vi ber er att skicka in nomineringar med följande bilagor (PDF, original, kopia eller skannad version) via e-post

1. magistersavhandlingens abstrakt
2. utlåtandet/utlåtandena över magistersavhandlingen
3. nominerarens motivering till varför arbetet förtjänar att belönas

Vänligen namnge bilagorna i magisteravhandlingserien i följande form:
skribentensefternamn-förnamn-MA19_abstrakt
skribentensefternamn-förnamn_MA19_utlåtande och
skribentensefternamn-förnamn_MA19_motivering.

I doktoravhandlingsserien nämges bilagorna i följande form:
skribentensefternamn-förnamn-PhD19_abstrakt
skribentensefternamn-förnamn_PhD19_utlåtande och
skribentensefternamn-förnamn_PhD19_motivering.

Nämn lärdomsprovets
* rubrik,
* skribentens kontaktuppgifter och
* eventuell nätadress till avhandlingen

i e-postmeddelandet. Endast vid behov ber vi om en utskrift eller en fullständig e-version av avhandlingen.

Vänligen skicka in era nomineringar senast fredagen den 6 september 2019 till:

lotta.lehti(ät)helsinki.fi

AFinLA r.f.s styrelse utser det vinnande bidraget och valet offentliggörs vid AFinLAs höstsymposium som i år hålls i Uleåborg 15–16 november. Pristagarna inbjuds att kort presentera deras arbete i samband med prisutdelningen.

Vi hoppas på många nomineringar!